ND - Những năm gần đây, trong phong trào xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hóa, việc xây dựng quy ước văn hóa được các cấp ủy đảng, chính quyền ở nhiều huyện, thị xã, quận, xã, phường quan tâm chỉ đạo.