(HNM) - Công ty Thông tin di động (VMS-Mobifone) vừa đưa ra dịch vụ Call me (hãy gọi cho tôi).