Hỏi:

small_5104.jpg Có phải mặt hàng phụ tùng động cơ xe máy: bu lông, đai ốc, vòng đệm có thuế giá trị gia tăng là 5% không? Nếu trước đây đã xuất hóa đơn với mức thuế 10% thì có thể điều chỉnh lại không? Có phải mặt hàng phụ tùng động cơ xe máy: bu lông, đai ốc, vòng đệm có thuế giá trị gia tăng là 5% không? Nếu trước đây đã xuất hóa đơn với mức thuế 10% thì có thể điều chỉnh lại không? Trả lời: Căn cứ Biểu thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC (24/6/2004) của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thì mặt hàng linh kiện bu lông, đai ốc, vòng đệm (mã hàng 7318) áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%. Theo Tổng cục thuế, trường hợp trước đây công ty đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng với mức thuế suất là 10% đối với mặt hàng nêu trên thì không điều chỉnh lại.