Công văn số 3809/TCT-CS ngày 17-9-2007 của Tổng cục Thuế về việc thuế GTGT đối với cung cấp dịch vụ vận tải cho doanh nghiệp khu chế xuất

small_4150.jpg Tại điểm 1.2, mục II, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09-4-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10-12-2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23-7-2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15-12-2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn về dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. “1.2. Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân (dịch vụ vận chuyển đưa đón công nhân, cung cấp suất ăn cho công nhân của doanh nghiệp chế xuất….). Dịch vụ xuất khẩu là dịch vụ được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài Việt Nam nếu có đủ điều kiện: cơ sở cung cấp dịch vụ phải có hợp đồng ký với người mua ở nước ngoài theo quy định của Luật thương mại; người mua nước ngoài thanh toán tiền dịch vụ cho cơ sở cung cấp dịch vụ tại Việt Nam”. Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty hoặc chi nhánh Công ty trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải cho các doanh nghiệp chế xuất (trừ dịch vụ vận chuyển đưa đón công nhân), đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm 1.2.d, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (nêu trên) thì khi cung cấp dịch vụ, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng được lập hóa đơn GTGT với mức thuế suất là 0%. Khi Công ty chỉ định các xe của chi nhánh thực hiện vận chuyển một phần hợp đồng do Công ty đã ký với các doanh nghiệp chế xuất thì chi nhánh xuất hóa đơn GTGT cho Công ty với mức thuế suất của dịch vụ vận tải trong nước là 5%. Hướng dẫn này cũng được áp dụng tương tự đối với trường hợp các chi nhánh chỉ định xe của chi nhánh khác hoặc của Công ty thực hiện vận chuyển.