Hỏi:

small_6356.jpg Một nhà thầu chính nước ngoài ký hợp đồng với các nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần công việc và ký với các nhà cung cấp để mua hàng hóa, dịch vụ (như chi phí thuê nhà ở và đưa đón chuyên gia nước ngoài) thì doanh thu chịu thuể của nhà thầu có được trừ những phần này không? Trần Ngọc Thủy. Tp HCM. Một nhà thầu chính nước ngoài ký hợp đồng với các nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần công việc và ký với các nhà cung cấp để mua hàng hóa, dịch vụ (như chi phí thuê nhà ở và đưa đón chuyên gia nước ngoài) thì doanh thu chịu thuể của nhà thầu có được trừ những phần này không? Trần Ngọc Thủy. Tp HCM. Trả lời: Tại điểm 2 Mục II phần B Thông tư số 05/2005/TT – BTC (11/1/2005) của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại VN quy định: “ Trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với nhà thầu phụ VN để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại hợp đồng nhà thầu ký với bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế của nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ thực hiện. Quy định này không áp dụng trong trường hợp nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại VN để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện hợp đồng nhà thầu”. Căn cứ hướng dẫn trên trường hợp nhà thầu chính nước ngoài ký hợp đồng với các nhà thầu phụ VN để giao bớt một phần công việc được được quy định tại hợp đồng xây dựng nhà máy với công ty VN thì doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu chính nước ngoài không bao gồm phần giá trị công việc mà nhà thầu phụ VN thực hiện. Trường hợp nhà thầu chính nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp để mua hàng hóa, dịch vụ (như chi phí thuê nhà ở và đưa đón chuyên gia nước ngoài để phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu chính nước ngoài thì doanh thu chịu thuế của nhà thầu nước ngoài không được từ phần giá trị hàng hóa, dịch vụ này.