Nhà thầu nước ngoài mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện dự án, trong đó tách riêng giá trị của máy móc trong nước đã sản xuất được và loại phải nhập khẩu thì nhà thầu phải nộp thuế như thế nào?(Mỹ Hạnh, Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

small_18041.jpg