Hợp tác thương mại Việt Nam-Campuchia đã đạt được những hiệu quả thiết thực và đang hướng tới mục tiêu đạt tổng giá trị 2,3 tỷ USD vào năm 2010.