Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2008 chỉ còn 3,9% (năm 2007 là 5%) và dự báo se giảm còn 3% vào năm 2009. Kinh tế VN phải đối mặt với nhiều biến động, dù mỗi ngành chịu ảnh hưởng ở mức độ khác nhau