Tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X, ông Trương Tấn Sang nói: Phải giáo dục cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc và biến thành chính sách, hành động cụ thể hàng ngày trong quan hệ với dân.