Với giới trẻ đương đại, trong số tướng lĩnh Việt Nam còn sống, sự nể phục dành cho thượng tướng Hoàng Minh Thảo chỉ đứng sau đại tướng Võ Nguyên Giáp.