Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ Phần Thủy điện Miền Trung, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty và đề nghị Công ty:

- Bổ sung báo cáo tài chính năm 2009 và bản cáo bạch chính thức trước ngày 01/03/2010. - Công bố thông tin trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu - Báo cáo kết quả đợt chào bán cho UNCK trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc đợt chào bán. Như vậy theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông Công ty, trong tháng 3/2010 sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu của UBCK Nhà nước, Công ty sẽ thông báo đến các cổ đông đã đăng ký đợt góp vốn đầu tiên. Xem thông tin chi tiết MTHC