Vùng đồng chiêm quê tôi, cảnh “chiêm khê, mùa thối”, “sáu tháng đi bằng chân, sáu tháng đi bằng tay”... đã trở nên quá quen thuộc nên đời này qua đời khác, nhà nào cũng có chiếc thuyền nan làm phương tiện phòng hộ.