Ngày đăng ký cuối cùng cho việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2009 Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (MCK: TIC). Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng) Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 09,10/03/2010 thì người bán không được hưởng quyền) Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2010 Mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2009: Tỷ lệ cổ tức chi trả: 7%/mệnh giá (700 đồng/cổ phiếu) Ngày chi trả cổ tức: 25/03/2010 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bắng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào các ngày làm việc từ 25/03/2010 (khi đến xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu) Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại TP. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TIC vào những ngày 10, 11 và 12/03/2010.