TTO - Một vấn đề tưởng chừng cũ kỹ vừa có đáp án mới từ nhóm các nhà khoa học của Đại học British Columbia và Trường kinh doanh Harvard.