Hanoinet- Ngày 6-10-2008 Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã ký Quyết định số 2197/QĐ – BTC về việc công bố bổ sung danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ,