Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa công bố việc xử phạt 4 đại diện giao dịch của 4 công ty chứng khoán...