Thành viên của bộ tộc Mashco Piro tìm trứng rùa làm thức ăn bên bờ sông Madre de Dios, Peru. Họ đã sống trong rừng Amazon ít nhất 6 thế kỷ và không liên lạc với thế giới bên ngoài.