(HNMĐT) - Các nhà vận hành mạng không thể dựa vào doanh thu từ sự tăng trưởng của dịch vụ tin nhắn SMS trong tương lai - Công ty phân tích Ovum đưa ra nhận định.