Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ (FPT) đã thông qua việc chia cổ tức năm 2007 với tỷ lệ 36% bằng tiền mặt (3.600 đồng/cổ phiếu); thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viên theo mệnh giá với số lượng không quá 0,6% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành; phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2007 với số lượng không quá 1,4% vốn điều lệ. (M.Phương)