(CafeF) - Tin kết quả kinh doanh của các công ty và giao dịch cổ đông nội bộ.