Việc tính thiệt hại do Vedan gây ra không hề đơn giản vì gây ô nhiễm sông Thị Vải còn có nhiều doanh nghiệp khác.