Ban tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình vừa cho biết, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp, xem xét lại trường hợp Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bùi Ngọc Hòa được sửa lại ngày tháng, năm sinh.