(SVVN) Người ta vẫn yêu từ trái tim, nhưng có những người thích yêu như… khủng bố tinh thần người khác!