(CafeF ) - CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã: TNA) 9 tháng đạt gần 15 tỷ đồng đạt 83% kế hoạch, trong khi doanh thu chỉ đạt 70% kế hoạch năm.