Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ thuộc CTCP Đầu tư và Thương Mại TNG, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Huy Hoàng 2. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc 3. Mã chứng khoán giao dịch: TNG 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 143.803 CP 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP 6. Số lượng cổ phiếu đã bán: 45.100 CP 7. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 98.703 CP 8. Phương thức giao dịch: Giao dịch báo giá 9. Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân 10. Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 20/3/2010 đến ngày 20/5/2010 Theo HOSE