Hỏi:

small_6126.jpg Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN là gì? Phạm vi quyền của tổ chức dịch vụ đại diện SHCN được quy định như thế nào? Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN là gì? Phạm vi quyền của tổ chức dịch vụ đại diện SHCN được quy định như thế nào? Trả lời Tổ chức dịch vụ đại diện SHCN là tổ chức được đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện SHCN theo quy định của pháp luật Phạm vi quyền của đại diện sở hữu công nghiệp: - Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chỉ được thực hiện các dịch vụ trong phạm vi được ủy quyền và được phép ủy quyền lại cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác, nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người ủy quyền. - Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có quyền từ bỏ hoạt động đại diện sở hữu công nghiệp nếu đã chuyển giao hợp pháp công việc đại diện chưa hoàn tất cho tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khác. - Đại diện sở hữu công nghiệp không được thực hiện các hoạt động: Đồng thời đại diện cho các bên tranh chấp với nhau về quyền sở hữu công nghiệp; rút đơn yêu cầu cấp văn bằng bảo hộ, tuyên bố từ bỏ sự bảo hộ, rút đơn khiếu nại về việc xác lập quyền sở hữu công nghiệp nếu không được bên ủy quyền đại diện cho phép; lừa dối hoặc ép buộc khách hàng trong việc giao kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.