Ngày 16/9 hàng năm được cộng đồng phần mềm tự do và mã nguồn mở (Free and Open Source Software – FOSS) chọn là Ngày phần mềm tự do (Software Freedom Day – SFD) trên toàn thế giới.