(CafeF) – Nhà hoạch định chính sách kinh tế, từ Mỹ, Anh, Tây Ban Nha cho đến Nhật bản đang gấp rút tiến hành nhiều biện pháp để cứu ngành tài chính.