Thông tin trên được đưa ra trong công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bình ổn giá thị trường chứng khoán