VIT- Tổng thống (TT) Ukraine đã giải tán quốc hội sau khi ông và các nhà lãnh đạo quốc hội không thể nhất trí về vấn đề tổ chức một liên minh cầm quyền mới.