Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM, cho biết, trong năm 2008, Sở đã triển khai 275 đề tài và dự án, trong đó có 34% các đề tài được đặt hàng. Tuy nhiên, ngoài một số ít kết quả được đưa vào ứng dụng trong thực tế triển khai sản xuất thì đa số chỉ được ứng dụng ở mức dùng để tham khảo, trích đăng trên tạp chí chuyên ngành, in kỷ yếu hội thảo