PNO - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc chưa triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện.

Theo đó, Bảo hiểm Xã hội và Bưu điện TP.HCM đã tổ chức khảo sát việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội để triển khai việc chi trả qua hệ thống bưu điện theo chỉ đạo của trung ương. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 10 HĐND khóa VIII vào tháng 7 vừa qua, nhiều cử tri đề nghị không nên chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua hệ thống bưu điện. Lý do là việc này sẽ gây ra nhiều xáo trộn, tạo tâm lý không thoải mái cho người hưởng; phần lớn cán bộ hưu trí lớn tuổi, đi lại khó khăn, mất thời gian.

Do đó, UBND TP.HCM thống nhất chủ trương vẫn tiếp tục thực hiện như lâu nay: sử dụng các điểm chi trả tại UBND phường, xã, thị trấn để thực hiện việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Nam Anh