TT (TP.HCM) - UBND TP.HCM vừa trình Bộ Nội vụ và Thủ tướng Chính phủ kết quả phân loại đơn vị hành chính TP và đề nghị được công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại đặc biệt.