Đã có 122 hồ sơ với tổng số vốn đăng ký vay 6.000 tỉ đồng theo chương trình kích cầu đầu tư của TP.HCM