Nếu không thu hồi 38.000 cuốn danh bạ điện thoại ‘‘in nhầm’’ ảnh, bồi thường và đăng cải chính, một công ty sẽ bị kiện.