UBND TP cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các điểm kinh doanh biến tướng buôn bán nông sản thực phẩm.