Trung tâm có tư cách pháp nhân, là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBNDTP