(PL)- Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa chỉ đạo về trình tự mua thêm cổ phần phân phối cho cổ đông nhà nước trong việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ và bán vốn cổ phần thuộc nhà nước tại các công ty cổ phần.