Tại buổi giám sát tình hình quản lý Nhà nước về sử dụng đất chiều ngày 25/3- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP.HCM vừa đưa ra kiến nghị về việc quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo lợi ích của người dân, chính quyền và doanh nghiệp.