(NDHMoney) UBND Tp.HCM đã chỉ đạo UBND quận Bình Tân kiểm tra, xử lý các dự án khu dân cư có công viên cây xanh sai quy hoạch trên địa bàn.