(PL)- Sau khi có kết luận thanh tra toàn diện các dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang các công trình văn hóa thuộc Sở Văn hóa và Thông tin (VHTT).