(NLĐO)- UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung một số nội dung có tính nguyên tắc vào kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2008- 2009.