Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm giảm thất thoát nước sạch mỗi năm từ 1% đến 2%.