Từ nay đến năm 2015, toàn thành phố Hồ Chí Minh cần 1,6 triệu m² sàn xây dựng nhà ở xã hội.