Từ ngày 25/07 đến 23/08, CTCP Traphaco (TRA) - tổ chức có liên quan đến ông Đinh Trung Kiên - Ủy viên HĐQT CTCP Dược - Vật tư Y tế Đăk Lăk (DBM) đã mua 93,378 cp, tương đương 58.21% tỷ lệ sở hữu.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Traphaco
- Mã chứng khoán: DBM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 660,136 CP (tỷ lệ 51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Trung Kiên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Kế toán trưởng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 93,378 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 93,378 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 753,514 CP (tỷ lệ 58.21%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 25/07/2013
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/08/2013.

Hằng Nga

infonet