Trong bối cảnh đất nước đang gặp khó khăn do lạm phát tăng cao, các hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu chững lại, thì các doanh nghiệp, các tổng công ty, các tập đoàn nhà nước phải là những đầu tàu đưa nền kinh tế vượt qua những thách thức hiện nay