Gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề giải thích nguyên nhân vũ trụ ngày càng mở rộng khiến nhiều nhà vật lý thiên văn muốn phủ nhận thuyết Mặt trời là trung tâm của Copernicus.