Các tác giả đã phản ánh sinh động những thành tựu to lớn của giai cấp công nhân trong thời kỳ đổi mới; sức mạnh và sự đổi mới của Công đoàn Việt Nam trong xu thế hội nhập; sự quyết tâm của công nhân viên chức công đoàn hăng hái thi đua lao động, sản xuất kinh doanh, học tập và công tác