Thông báo giao dịch của người có liên quan đến Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (MCK: TRC).

Tên người thực hiện giao dịch: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN Mã chứng khoán giao dịch: TRC Tên của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Nguyễn Văn Mết Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban Kiểm soát Quan hệ của người thực hiện giao dịch với người có liên quan: Con Số lượng cổ phiếu của người có liên quan đang nắm giữ: 2.500 cp Số lượng cổ phiếu của người thực hiện giao dịch đang nắm giữ: 2.000 cp Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000 cp Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cp Mục đích thực hiện giao dịch: Dùng vào việc riêng Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 03/03/2010 đến ngày 30/04/2010.