(VOV) - Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị số 367 về việc triển khai thực hiện Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Chỉ thị, trong quý 2/2010, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với cơ quan hữu quan hoàn thành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính khác liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với cơ quan, văn phòng đại diện thuộc Bộ, ngành ở nước ngoài và việc phân bổ, sử dụng, quản lý kinh phí dành cho cơ quan, văn phòng đại diện thuộc Bộ, ngành; kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy định trái với Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Cũng trong quý 2/2010, Bộ Ngoại giao chủ trì xây dựng và ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của từng cơ quan đại diện; chủ trì và phối hợp với Bộ Nội vụ, ngành hữu quan xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, bao gồm tất cả các chức danh là thành viên cơ quan đại diện, kể cả cán bộ biệt phái được cử đi công tác tại cơ quan đại diện. Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao quyết định về cơ cấu tổ chức và nhân sự cụ thể của từng cơ quan đại diện đã được thành lập. Trường hợp có liên quan đến cán bộ biệt phái, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định sau khi đã thống nhất với cơ quan hữu quan theo quy định. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan chậm nhất đến hết quý IV/2010 hoàn thành công việc kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất, số kinh phí còn dư đã được cấp riêng tính đến ngày 31/12/2010 cho cán bộ biệt phái của cơ quan đại diện để thống nhất quản lý và sử dụng từ năm 2011 theo quy định./. Bảo Ngọc